Privacystatement

Dit privacystatement is voor het laatst aangepast op 25 februari 2020

 

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe Therapieland B.V. (hierna: ‘Therapieland’) omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Tijdens uw bezoek aan onze website en het gebruik van de behandeling(en) houden wij ons aan de eisen die privacywetgeving aan ons stelt.

Van belang is om te weten dat er een verschil bestaat tussen de website van Therapieland en het platform waar u gebruik kunt maken van onze behandelingen. Het platform kunt u alleen benaderen met uw persoonlijke account. Wanneer we in onderstaande spreken over ‘de website’ bedoelen we de site van Therapieland waar u kunt komen zonder in te loggen. Wanneer we spreken over ‘het platform’ bedoelen we het afgeschermde gedeelte waar de behandelingen te volgen zijn.

 

Veiligheid van Therapieland

Wij beveiligen uw persoonsgegevens zorgvuldig door gebruik te maken van breedgedragen beveiligingsmaatregelen om te zorgen dat uw gegevens niet in verkeerde handen vallen. Lees ook het kopje ‘Informatiebeveiliging’ verderop in deze verklaring. Alle door u ingevulde gegevens en de communicatie met experts staan alleen op ons beveiligde platform. U krijgt een unieke gebruikersnaam en wachtwoord die u toegang geven tot uw eigen site. Deze manier van elektronisch communiceren is volledig beveiligd: de gegevens worden versleuteld.

 

Contactgegevens verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Als u aan de slag gaat met een of meer zelfhulpprogramma‘s van Therapieland, dan stelt Therapieland het doel van en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens van uw persoonsgegevens vast. In deze situatie is Therapieland de verwerkingsverantwoordelijke. Dat wil zeggen dat wij uw aanspreekpunt zijn.

 

De contactgegevens van Therapieland zijn:

Nieuwendammerdijk 528D

1023 BX Amsterdam

020-7712848

info@therapieland.nl

 

Wanneer uw behandelend arts een of meer modules van Therapieland inzet voor uw behandeling, dan stelt uw behandelend arts het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens vast en bepaalt hij welke middelen daarvoor worden gebruikt. In deze situatie is uw behandelend arts de verwerkingsverantwoordelijke. Uw arts is dan het aanspreekpunt voor privacygerelateerde vragen. Voor de contactgegevens van uw arts kunt u de website van de praktijk raadplegen.

 

Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming

Voor vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming van Therapieland. Deze is bereikbaar via bovengenoemde contactgegevens van Therapieland.

 

De doeleinden van en de rechtsgrond voor de verwerking

Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Hoofdovereenkomst; het leveren van een e-mental-health-platform, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen;

 • het verlenen van toegang tot onze website;
 • het opnemen van contact met u, als u daarom verzoekt;
 • het gebruik maken van de algemene functionaliteiten op onze website;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • het aanbieden van behandelingen via ons platform;
 • het continue door ontwikkelen van een online e-health platform en de daarmee samenhangende applicaties. 

 

Als u gebruik maakt van de modules van Therapieland via het zelfhulpprogramma, is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens de uitvoering van een overeenkomst.

Als u via uw behandelend arts gebruikmaakt van Therapieland, dan is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens de behandelovereenkomst met de betreffende arts.

Indien u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming altijd intrekken, maar niet met terugwerkende kracht.

 

Soorten gegevens die worden verwerkt zelfhulp

 • E-mailadres
 • Nickname
 • Geslacht 
 • Bezoekgedrag website
 • Gegevens ingevoerd in het platform (opdrachten, berichten, resultaten vragenlijsten)

 

Soorten gegevens die worden verwerkt met tussenkomst van een behandelaar 

 • E-mailadres 
 • Naam en achternaam
 • Geslacht 
 • Bezoekgedrag website
 • Gegevens ingevoerd in het platform (opdrachten, berichten, vragenlijsten) 
 • BSN*1 
 • Geboortedatum*2 

 

*1 alleen met de tussenkomst van een huisartsenpraktijk en/of als de behandelaar deze heeft ingevoerd  

*2  *Alleen met de tussenkomst van een huisartsenpraktijk en/of als de behandelaar deze heeft ingevoerd  

 

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het aanbieden van onze diensten. Wanneer u ons een bericht stuurt, bewaren we uw contactgegevens zo lang als nodig is om aan uw verzoek te voldoen.

Zelfhulp: gegevens worden bewaard totdat u verzoekt tot verwijdering.

Via een behandelaar: uw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als de behandelaar dat nodig acht voor het medisch dossier met inachtneming van de wettelijke bewaartermijn voor zorgaanbieders.

 

Beeldbellen

Bij elk beeldbel gesprek wordt een unieke link aangemaakt die alleen aangeroepen kan worden door de persoon die het beeldbel gesprek start. Het beeldbel gesprek vindt plaats in de beveiligde omgeving van het platform. Therapieland slaat alleen de ID van de video call op om te monitoren hoeveel calls er worden gemaakt. 

 

Uw rechten op grond van de AVG

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. Als u gebruikmaakt van een of meerdere zelfhulpprogramma’s van Therapieland, dan heeft u het recht van inzage. Daarnaast heeft u het recht te verzoeken om een rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Verder heeft u recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u als gebruiker van een of meer zelfhulpprogramma’s van Therapieland een beroep wilt doen op een of meer rechten uit de AVG, dan kunt u contact met ons opnemen via bovenstaande contactgegevens.

Als u gebruikmaakt van de modules van Therapieland met tussenkomst van de huisartszorg of de GGZ of de bedrijfsgezondheidszorg en u wilt een beroep doen op een of meer rechten die aan u zijn toegekend op grond van de AVG, dan kunt u contact opnemen met de uw arts.

 

Klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit

Als u een vraag heeft of van mening bent dat Therapieland één of meer van uw rechten schendt, dan horen we dat graag van u. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, namelijk de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt een klacht indienen via de website van de toezichthoudende autoriteit: www.autoriteitspersoonsgegevens.nl

 

Analyses en metingen 

We maken gebruik van gegevens om analyse en metingen te doen. Dit helpt ons meer inzicht krijgen in het gebruik van onze website en het platform. Wanneer wij bijvoorbeeld zien dat bepaalde stappen van een programma of bepaalde scenario’s van een Virtual reality vaker of minder vaak worden bezocht kunnen wij aanpassingen maken binnen het programma. Dit helpt ons het programma te verbeteren en beter aan te laten sluiten op onze gebruikers. Hiermee hopen we een platform te kunnen aanbieden dat u als prettig ervaart en u ondersteunt in uw behoefte.

Ook maken wij gebruik van metingen om persoonlijke aanbevelingen te kunnen doen. Wanneer u een vragenlijst invult kunnen wij op basis van de uitslag aanbevelingen doen voor het volgen van een bepaald programma. Wij leren welke aanbevelingen ons platform kan doen door het gebruik van onze gebruikers te analyseren.

Het platform bevat een aantal vragenlijsten. De ingevulde gegevens van de vragenlijsten worden gebruikt ten behoeve van analyses en metingen en worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Er wordt nooit op individueel niveau gerapporteerd. Uw gegevens worden nooit aan derden doorgegeven mits u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. 

 

Therapieland wil graag benadrukken dat er geen tracking cookies van Google Analytics geplaatst worden in de behandelprogramma’s, dus op het platform. 

 

Verstrekking aan derden

We verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dat wettelijk verplicht is of als u hiervoor aparte toestemming geeft. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze dienst kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 

Gebruik van Cookies

Een andere methode die veel op internet wordt gebruikt om de werking van internetpagina’s te verbeteren, is het gebruik maken van zogenaamde (tijdelijke of permanente) ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. In ons cookiebeleid vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op de website van Therapieland.

 

Websites van derden

Dit privacystatement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden (Youtube, Vimeo en Mollie Payments). Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Matomo

Wij gebruiken Matomo op ons platform om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze service en ervaring te optimaliseren. Matomo is een open source-project dat is ingebouwd in ons platform. Matomo beheerd de volgende gegevens: Geanonimiseerde gebeurtenisgegevens (kliks, locatie, besturingssysteem, browser + versie van de browser, apparaat en ip-adres.

 

Wijzigingen

Therapieland behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig dit statement voor het privacybeleid van Therapieland. 

 

 

Informatiebeveiliging 

Therapieland stelt zich ten doel om op een verantwoorde manier haar bedrijf uit te oefenen in de zorgsector en op gelijknamige wijze te werken aan haar missie, namelijk het bieden van de beste e-Healthoplossingen voor de huisartsenzorg, de GGZ, de bedrijfsgezondheidszorg en daarnaast voor mensen die aan de slag willen met online zelfhulp. Bij al onze werkzaamheden laten wij ons leiden door onze gemeenschappelijke kernwaarden van professionaliteit, enthousiasme, integriteit en innovatie. Ten grondslag aan onze kernwaarden ligt het uitgangspunt om altijd secuur om te gaan met gevoelige en persoonlijke informatie volgens het privacybeleid wat in al onze werkzaamheden wordt gewaarborgd.

Therapieland treft de nodige technische en organisatorische voorzieningen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn geënt op de NEN 7510, de norm voor informatiebeveiliging in de zorg in Nederland en garanderen een passend beveiligingsniveau, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er ook op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. De getroffen maatregelen zijn meer beschreven in ons informatiebeveiligingsbeleid.

 

Klik hier voor extra informatie over security en privacy van Therapieland