< Terug naar overzicht
photo

‘Internettechnologie om welzijn of geestelijke gezondheid te ondersteunen of te verbeteren’

Gepubliceerd op Oct. 11, 2018, 9:15 p.m.

E-Health in Vlaanderen en de visie en ervaringen van CGG Kempen

Vanwege een groeiende vraag naar e-Health in Vlaanderen, is Therapieland afgelopen najaar met een pilot gestart om samen met Vlaamse instellingen en therapeuten – waaronder CGG Kempen –  te onderzoeken wat de mogelijkheden voor e-Health in Vlaanderen zijn. De pilot is succesvol verlopen en bijna alle deelnemers hebben de inzet van Therapieland na de pilot voortgezet. Tim Vos, werkzaam als Klinisch Psycholoog bij CGG Kempen en verantwoordelijk voor de online hulpverlening, vertelt over hun ervaringen en deelt hun visie op e-Health. Tim: “De meerwaarde ligt voor ons vooral in het verlagen van de drempel in het aanbod naar onze cliënten, het bevorderen van de overdracht van wat er gezegd wordt in de therapieruimte naar de thuissituatie van cliënten.”

E-Health van Therapieland

Sinds 2012 ontwikkelt Therapieland online programma’s op het gebied van mentale gezondheid die behandelaren en cliënten ondersteunen bij de behandeling, zodat er meer ruimte is om diepgang te creëren in de gesprekken. In Therapieland krijgen cliënten onder andere psycho-educatie en opdrachten aangeboden, kunnen er veilig berichten worden gewisseld en kan de sociale omgeving van de cliënt worden ingezet en geactiveerd. Inmiddels is Therapieland een van de grootste e-Health aanbieders in Nederland en hebben meer dan drie miljoen mensen toegang tot de online omgeving. Omdat er steeds vaker Vlaamse behandelaren waren die interesse toonden in het aanbod van Therapieland, is er in het najaar een pilot gestart in Vlaanderen. Momenteel wordt Therapieland in veel Vlaamse praktijken ingezet.

Online hulpverlening binnen CGG Kempen

Al ruim voor de Vlaamse pilot van Therapieland is CGG Kempen gestart met het exploreren van de mogelijkheden rondom online hulpverlening. Tim noemt als voorbeeld de website alcoholhulp.be, die in samenwerking met CAD Limburg in 2008 is gelanceerd in Vlaanderen. Je vindt hier informatie over alcoholgebruik en alles wat daarmee samenhangt, je kunt je registreren voor een zelfhulpprogramma en je kunt tijdens een 12 weken-programma wekelijks een uurtje chatten met een professioneel hulpverlener. Dankzij subsidies van de Vlaamse overheid is dit mogelijk voor elke burger en bovendien volledig gratis en anoniem, vertelt Tim.

De Vlaamse pilot van Therapieland

In het najaar ontving CGG Kempen bericht van Therapieland met het aanbod om deel te nemen aan de Vlaamse pilot. “Omdat het programma er erg uitgebreid en professioneel uitzag, hebben we ons er verder in verdiept en onze medewerkers-therapeuten gevraagd dit ook te doen,” vertelt Tim. “Door Therapieland werden er vervolgens opleidingen georganiseerd via webcam, waar geïnteresseerde medewerkers aan hebben deelgenomen.” 

Gedurende de pilot heeft CGG Kempen haar medewerkers zelf laten experimenteren met de mogelijkheden van Therapieland, omdat hulpverleners met verschillende doelgroepen werken – kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen – en ook met verschillende problematiek te maken hebben. Over de ervaringen van hun medewerkers zegt Tim: “De reacties van onze medewerkers waren overwegend enthousiast. Het programma is erg overzichtelijk, je krijgt ook snel alle relevante door de cliënt ingevulde informatie te zien in een downloadbare pdf en voor veel van onze doelgroepen zitten er interessante programma’s in het aanbod. Ook helpt het sommige van onze therapeuten om hun kennis en expertise verder aan te scherpen.” En – misschien wel het belangrijkste resultaat van de pilot: “Therapieland heeft de lopende begeleidingen van cliënten bevorderd, doordat cliënten thuis verder kunnen bouwen op wat er in de therapieruimte wordt besproken.”

Dit beeld komt overeen met de ervaringen van andere deelnemers aan de pilot. Zo blijkt het overgrote deel van de behandelaren positief tegenover e-Health te staan en delen zij de overtuiging dat e-Health bijdraagt aan klachtvermindering. Ook zien de deelnemende hulpverleners een meerwaarde in het feit dat cliënten aan de slag kunnen op hun eigen moment en bijvoorbeeld psycho-educatie herhaaldelijk kunnen terugkijken. Daarnaast vindt de meerderheid het prettig dat je met Therapieland extra thema’s aan kunt pakken, bijvoorbeeld als iemand met depressieve klachten ook slaapproblemen ondervindt. Verder is er ook veel waardering voor de visuele aantrekkelijkheid van Therapieland.

         “Therapieland heeft de lopende begeleidingen van cliënten
            bevorderd, doordat cliënten thuis verder kunnen bouwen
           op wat er in de therapieruimte wordt besproken.”

Het enthousiasme van de hulpverleners heeft er binnen CGG Kempen toe geleid dat zij na de pilot verder zijn gegaan met het gebruik van Therapieland. Ook is er een samenwerking opgezet tussen CGG Kempen en Therapieland om het aanbod van Therapieland te ‘vervlaamsen’. Een belangrijke fase, gezien er toch wel culturele verschillen zijn in uitspraken en woordgebruik, die de drempel voor sommige Vlaamse cliënten te hoog kunnen maken. Inmiddels heeft Therapieland de modules Mindfulness en Overspanning & Burn-out vervlaamst en wordt er gewerkt aan de vertaling van ACT (Acceptance and Commitment Therapy) en Zelfbeeld.

Lessons learned

Wat CGG Kempen op basis van hun eerste ervaringen meegeeft aan andere Vlaamse instellingen is dat het vooral nodig is om medewerkers te motiveren meer en meer gebruik te maken van de online mogelijkheden. Een lesson learned die hij verder deelt is dat zij ondervinden dat regelmatige intervisies of samenkomsten rond e-Health cruciaal zijn om er als therapeut blijvend mee aan de slag te gaan. Vanuit behandelaren is er een tijdsinvestering nodig om e-Health effectief in te kunnen zetten. Tims advies: “Kom regelmatig bijeen om met elkaar over e-Health te spreken.” Daarnaast wijst hij op het belang van het beleid van de instelling: hierin moet echt een plek zijn voor e-Health waardoor medewerkers ook daadwerkelijk tijd kunnen vrijmaken voor het leren werken met e-Health.

De meerwaarde van e-Health

CGG Kempen ziet een duidelijk meerwaarde van e-Health. Tim: “Online hulp zien we als het inzetten van internettechnologie om welzijn of geestelijke gezondheid te ondersteunen of te verbeteren. Dit kan preventie, diagnostiek, begeleiding of behandeling, nazorg en langdurige hulp omvatten.” De meerwaarde van e-Health ligt voor CGG Kempen vooral in het verlagen van de drempel in het aanbod naar hun cliënten, ofwel “het bevorderen van de overdracht van wat er gezegd wordt in de therapieruimte naar de thuissituatie van cliënten”, aldus Tim. Daarnaast wil CGG Kempen zo goed mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van jongere cliënten. Hij vertelt: “Onze huidige generatie van hulpverleners is grotendeels niet opgegroeid met de mogelijkheden van internet, maar zeker voor onze jongere cliënten zijn de mogelijkheden een evidentie in hun dagdagelijks leven. Zij groeien er in op. Wij willen dan ook zo goed mogelijk aansluiten bij die realiteit.”

Een andere meerwaarde die een collega van Tim binnen CGG Kempen aan het onderzoeken is, is de mogelijkheid om bepaalde programma’s van Therapieland in te zetten voor cliënten die zich nog op de wachtlijst bevinden. “Ook daar liggen volgens mij mogelijkheden,” zegt Tim.

Toekomstmuziek

De toekomst van e-Health in Vlaanderen ziet Tim rooskleurig in. “Naast privé-initiatieven verwacht ik dat er binnen de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG’s) meer en meer zal worden samengewerkt rond de bestaande en te nemen initiatieven. Er zal een team ontwikkeld worden dat in Vlaanderen de meeste online begeleidingen op zich zal nemen via de bestaande en te ontwikkelen websites en dat team zal ook andere medewerkers in andere CGG’s ondersteunen in hun stappen richting e-Health. Ook zetten we volop in op ‘blended werken’. Waar cliënten vanaf de start worden meegenomen in de online tools, online een dagboek bijhouden, een therapeutische opdracht uitvoeren, misschien eens een sessie chatten in plaats van face-to-face afspreken…” E-Health maakt heel veel mogelijk.

Over CGG Kempen

CGG Kempen biedt professionele begeleiding en behandeling aan mensen met een ernstige psychosociale, psychische of een psychiatrische problematiek en aan hun omgeving. Een CGG is een centrum die gesubsidieerd wordt door de overheid en die de drempel verlaagd naar hulpverlening, zodat mensen makkelijker en laagdrempelig de stap naar een psycholoog kunnen zetten.

Website: https://www.cggkempen.be/

Ben je nieuwsgierig naar wat Therapieland voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met Sylvia de Graaf via +31650241855 of sylvia@therapieland.nl.

Met dank aan Tim Vos - Klinisch Psycholoog werkzaam bij CGG Kempen en verantwoordelijk voor de online hulpverlening.

Nieuws